تاریخچه شرکت

تاریخچه شرکت

تاریخچه شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس

  • تاسیس شرکت :

شرکت لیزینگ توسعه صنعت وتجارت توس ( سهامی خاص ) با سرمایه اولیه به مبلغ شصت میلیارد ریال درتاریخ یکم دی ماه 1388 تاسیس و تحت شماره 360858 در اداره ثبت  شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید  و از همان تاریخ فعالیت خود را آغاز نمود و در مرداد ماه 1391 طبق مصوبه مجمع فوق العاده ، سرمایه شرکت از مبلغ 60,000,000,000 ریال به 100,000,000,000 ریال افزایش یافت.

  • موضوع فعالیت شرکت :

     موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه مصوب به شرح ذیل میباشد:

ماده 3- موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول وغیر منقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفاً درقالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی درچارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها ودستورالعمل های مربوط.

ماده 4- شرکت میتواند در راستای موضوع فعالیت به شرح ماده ٣ این اساسنامه، به انجام امور ذیل بپردازد:

۴-١ -خرید و فروش انواع اوراق مالی اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات؛

۴-٢ -دریافت نمایندگی و عاملیت منابع مالی از اشخاص (به جزء بانکها و مؤسسات اعتباری)، به منظور اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط؛

۴-٣ -مشارکت سندیکایی با سایر اشخاص (به جزء بانکها و مؤسسات اعتباری)، به منظور اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط؛

۴-۴ -دریافت تسهیلات از بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات ذیربط؛

تبصره ـ شرکت مجاز به انجام اجاره کالا اعم از منقول و غیرمنقول به مشتری بدون شرط انتقال مالکیت به وی (اجاره عملیاتی) نمی باشد.

  • مجوز فعالیت :

به منظور فعالیت شرکت در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و تنظیم بازار غیر متشکل پولی در تاریخ 1388/10/28 از بانک مرکزی ج . ا . ا مجوز لازم  اخذ گردید همچنین در سال 1389 به مدت 3سال تمدید گردید ونیز درتاریخ 1398/03/19 به مدت 1 سال تمدید گردید.