سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس(سهامی خاص) یکصد میلیارد ریال منقسم به یکصد میلیون سهم عادی با نام هزار ریالی تماما پرداخت شده می باشد.ترکیب سهامداران شرکت به شرح جدول ذیل می باشد :

 

 

سهامـداران تعداد سهام درصد سهام
شرکت توسعه توس بان امین (سهامی خاص) 30,000,000 30%
شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل (سهامی خاص) 28,000,000 28%
دکتر محمد ابراهیم زاده کاریزکی 22,999,900 22.99%
موسسه اعتباری ملل (سهامی عام) 19,000,000 19%
شرکت گسترش سرمایه ملل(سهامی خاص)500.005%
شرکت تامین مالی توس سرمایه (سهامی خاص)500.005%