معرفی اعضای هیات مدیره

معرفی اعضای هیات مدیره

محمدرضا مروجی

رییس هیات مدیره

غفور خرامهر

نایب رییس هیات مدیره

محمدرضا جلالی نسب

عضو هیات مدیره

حسین اشکوه

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

مریم جابری کوشکی

عضو هیات مدیره