ساختار سازمانی

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی شرکت بر اساس استراتژی های شرکت و تعیین الویت های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در حال پیاده سازی می باشد.