هیات مدیره

هیات مدیره

آقای محمدرضا مروجی

سمت: رئیس هیات مدیره

آقای دکتر غفور خرامهر

سمت: نائب رئیس هیات مدیره

آقای دکترحسین اشکوه

سمت: مدیرعامل وعضو هیات مدیره

آقای محمد عطاران

سمت: عضو هیات مدیره

خانم مریم جابری

سمت:عضو هیات مدیره