صفحه نخست

لیزینگ

تامین مالی اسلامی به عنوان گونه ای از رویکردهای تامین مالی شناخته می شود که بر اساس قواعد و دستورالعملهایی مشخص با هدف بسیج منابع مالی و تسهیم و توزیع آنها در راستای افزایش بهره وری اقتصادی و توسعه همه جانبه اعمال می گردد. اساس تامین مالی اسلامی از این موضوع نشات می گیرد که عملیات تامین مالی می بایست بر عملیات اقتصادی حقیقی و واقعی متمرکز باشد.مبنای این نوع تامین مالی بر تسهیم منافع و ریسک ها بین طرفین درگیر در این ساختار استوار می باشد.

ادامه →