مجوزشماره گذاری

مجوزشماره گذاری

مجوز شماره گذاری شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس(سهامی خاص) تحت شماره:                         69647=9341-1213-13/4 در اداره راهنمایی و رانندگی ناجا به ثبت رسیده است.

تمدید مجوز شماره گذاری شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس(سهامی خاص) درتاریخ 1398/07/20 تحت شماره:  ………………….. در اداره راهنمایی و رانندگی ناجا به ثبت رسیده است.