شرکتهای همکار

شرکت صنعتی ماموت

همکاری با شرکت صنعتی ماموت طی تفاهم نامه شماره 507-91م در خصوص لیزینگ خودروهای سنگین. http://www.mammut-holding.com

شرکت سایپا دیزل

همکاری با شرکت سایپا دیزل طی تفاهم نامه شماره 493-91م در خصوص لیزینگ خودروهای سنگین. http://www.saipadiesel.com

شرکت بازرگانی افق طلایی ایران

همکاری با شرکت بازرگانی افق طلایی ایران طی تفاهم نامه شماره 572-91م در خصوص لیزینگ مواد مصرفی بادوام.

شرکت مالک هیواماشین(سهامی خاص)

همکاری با شرکت مالک هیواماشین(سهامی خاص) طی تفاهم نامه شماره 92202 در خصوص لیزینگ خودروهای سنگین و ماشین آلات کارخانه ای.

شرکت اروم صنعت(سهامی خاص)

همکاری با شرکت اروم صنعت(سهامی خاص) طی تفاهم نامه شماره 92203 در خصوص لیزینگ خودروهای سنگین.

شرکت تعاونی توزیعی کارکنان آمیکو(تکا) منطقه آزاد ارس(سهامی خاص)

همکاری با شرکت تعاونی توزیعی کارکنان آمیکو(تکا) منطقه آزاد ارس(سهامی خاص) طی تفاهم نامه شماره 92204 در خصوص لیزینگ خودروهای سنگین.

شرکت تیراژ دیزل(سهامی خاص)

همکاری با شرکت تیراژ دیزل(سهامی خاص) طی تفاهم نامه شماره 92207 در خصوص لیزینگ خودروهای سنگین.

شرکت اهورا صنعت ماشین(سهامی خاص)

همکاری با شرکت اهورا صنعت ماشین(سهامی خاص) طی تفاهم نامه شماره 93209.

شرکت عمران و توسعه شهرک قدس(سهامی خاص)

همکاری با شرکت عمران و توسعه شهرک قدس(سهامی خاص) طی تفاهم نامه شماره 93212.

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات کاوه خودرو(سهامی خاص)

همکاری با شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات کاوه خودرو(سهامی خاص) طی تفاهم نامه شماره93214.