مشتریان سازمانی

مشتریان سازمانی

‌این روش اجرایی به ‌منظورحصول اطمینان از صحت و کیفیت فروش ، تعیین مدت و نحوه بازپرداخت اقساط، تعیین وثایق و تضمینات مورد نیاز و تنظیم و امضای تفاهم نامه فی مابین شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس ، فروشنده و سازمان های معرفی شده از سوی فروشنده تدوین ‌شده است.

روش اجرایی فروش به سازمان ها