مشتریان حقوقی

مشتریان حقوقی

روش اجرایی و مدارک مورد نیاز جهت ارائه تسهیلات به مشتریان حقوقی به شرح ذیل می باشد:

روش اجرایی بررسی و ارزیابی مشتریان به شماره P-OP-001 روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مشتری

مدارک مربوط به مشتریان حقوقی:

چک لیست مدارک حقوقی به شماره / CL-OP-002  چک لیست متقاضی حقوقی

فرم شماره 1:‌  فرم تقاضای تسهیلات به شماره F-OP-001    فرم تقاضای تسهیلات 1

فرم شماره 2:‌ فرم پرسشنامه متقاضی حقوقی به شماره F-OP-002  پرسشنامه متقاضی حقوقی 2

فرم شماره 3:‌ فرم استعلام حساب جاری به شماره F-OP-003      استعلام حسابجاری3

فرم شماره 4:‌ فرم رضایت نامه اعتبارسنجی به شماره F-OP-004  رضایت نامه اعتبارسنجی 4